Xử lý hình ảnh trong Flutter

Bài viết này mình xin giới thiệu một số hàm xử lý hình ảnh trong thư viện Image thường dùng trong Flutter

Import thư viện:

import 'package:image/image.dart' as imglib;

Copy crop:

final newImage = imglib.copyCrop(image, x, y, width, height);

Xoay ảnh:

final newImage = imglib.copyRotate(image, 90);

Lật ảnh:

final newImage = imglib.flipHorizontal(image);

Chuyển đổi định dạng Image to File:

String dir = (await getTemporaryDirectory()).path; 
File file = File("$dir/" + DateTime.now().millisecondsSinceEpoch.toString() + ".png"); 
var encodeImg = imglib.encodeJpg(image); 
File file = await file.writeAsBytes(encodeImg);

Add chữ vào ảnh:

imglib.drawString( 
 image, 
 imglib.arial_48, 
 x, 
 y, 
 'text', 
 color: 0xFF000000, 
 );

Resize ảnh:

ImageProperties properties = await FlutterNativeImage.getImageProperties(filePath); 
File croppedFile = await FlutterNativeImage.cropImage( 
          filePath, 
          (properties.width ~/ 2) - (properties.height ~/ 2), 
          0, 
          properties.height, 
          properties.height
         );

Leave a Comment