Tác giả: administrator

Null safety trong Flutter

Null safety là gì? Null safety trong Flutter là một tính năng đảm bảo rằng biến hoặc tham chiếu trong mã không có giá...

Partitioned Table trong MySQL

Bảng phụ (partitioned table) là một cách để tách một bảng lớn thành nhiều bảng nhỏ hơn, mỗi bảng chứa một phần dữ liệu...