Flutter – AutomaticKeepAliveClientMixin và cơ chế hoạt động

AutomaticKeepAliveClientMixin là một mixin trong Flutter framework, nó được sử dụng để giữ cho một widget (thường là một StatefulWidget) không bị loại bỏ khỏi widget tree, mặc dù nó không được hiển thị trên màn hình. Điều này giúp tránh việc gọi lại hàm build của widget, giảm độ trễ và tăng hiệu suất.

Cơ chế hoạt động của AutomaticKeepAliveClientMixin như sau:

 • Khi một widget được gắn với AutomaticKeepAliveClientMixin, nó sẽ gọi hàm wantKeepAlive trong build của widget để xác định xem widget có được giữ lại hay không.
 • Nếu hàm wantKeepAlive trả về true, thì widget sẽ được giữ lại trên widget tree, nếu không nó sẽ bị loại bỏ.
 • Mỗi khi widget tree được rebuild, nếu widget được giữ lại, nó sẽ không bị gọi lại hàm build mà chỉ cần gọi hàm updateKeepAlive.
 • Hàm updateKeepAlive sẽ cập nhật trạng thái và giải phóng tài nguyên cần thiết cho widget.

Bằng cách sử dụng AutomaticKeepAliveClientMixin, bạn có thể giữ lại widget trên widget tree mặc dù nó không được hiển thị trên màn hình, giảm độ trễ và tăng hiệu suất.

Vậy có nên sử dụng AutomaticKeepAliveClientMixin trên tất cả màn hình không?

Không cần phải sử dụng AutomaticKeepAliveClientMixin trong tất cả các màn hình. Bạn chỉ nên sử dụng nó khi cần thiết và khi nó phù hợp với trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Ví dụ: nếu bạn có một màn hình có nhiều thành phần cần nhiều thời gian để tạo và bạn muốn tránh phải tạo lại chúng mỗi khi người dùng scroll màn hình, thì bạn có thể sử dụng AutomaticKeepAliveClientMixin. Mặt khác, nếu màn hình của bạn có một số ít thành phần đơn giản có thể xây dựng lại nhanh chóng, thì việc sử dụng AutomaticKeepAliveClientMixin sẽ không mang lại nhiều lợi ích và thậm chí có thể là quá tải cho ứng dụng.

Nói chung, điều quan trọng là phải hiểu sự đánh đổi giữa việc sử dụng AutomaticKeepAliveClientMixin để cải thiện hiệu suất và bộ nhớ bổ sung đi kèm với việc duy trì trạng thái của widget con. Để quyết định có sử dụng AutomaticKeepAliveClientMixin hay không, bạn nên xem xét cẩn thận các yêu cầu cụ thể của

Cách sử dụng:

class MyListItem extends StatefulWidget {
 @override
 _MyListItemState createState() => _MyListItemState();
}

class _MyListItemState extends State<MyListItem> with AutomaticKeepAliveClientMixin {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  super.build(context);
  return Container(
   child: Text('This is a list item'),
  );
 }

 @override
 bool get wantKeepAlive => true;
}
Leave a Comment