Null safety trong Flutter

Null safety là gì?

Null safety trong Flutter là một tính năng đảm bảo rằng biến hoặc tham chiếu trong mã không có giá trị null (không có). Điều này giúp tránh các lỗi null pointer, một trong những loại lỗi phổ biến nhất trong lập trình.

Với null safety, các biến hoặc tham chiếu phải được khai báo với kiểu dữ liệu cụ thể hoặc kiểu Non-null. Điều này có nghĩa là một biến hoặc tham chiếu không thể có giá trị null, và nếu bạn cố gắng gán giá trị null cho chúng, bạn sẽ nhận được một lỗi biên dịch.

Tính năng null safety giúp giảm số lần lỗi trong mã, tăng tính bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng. Nó cũng giúp lập trình viên dễ dàng kiểm tra và debug mã, vì nó cung cấp thông tin rõ ràng về các biến hoặc tham chiếu mà không có giá trị.

Dưới đây là ví dụ về Null safety trong Flutter?

String name;

// Khai báo rằng name là một biến kiểu String và giá trị của nó là null

// Nếu bạn muốn tránh giá trị null, bạn có thể khai báo như sau:
String name = "";

// Hoặc
String? name;

// Để cho phép giá trị null

Trong ví dụ trên, nếu bạn sử dụng String thay vì String?, bạn sẽ không thể gán giá trị null cho biến name. Trong trường hợp này, nếu bạn cố gắng gán giá trị null cho biến, bạn sẽ nhận được một lỗi biên dịch.

Trong khi đó, nếu bạn sử dụng String?, bạn có thể gán giá trị null cho biến name. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn cần phải kiểm tra giá trị null trước khi sử dụng biến, để tránh các lỗi null pointer.

Leave a Comment