Hướng dẫn cài đặt auto start stream obs trên Ubuntu

Dưới đây là hướng dẫn để cài đặt OBS (Open Broadcaster Software) và thiết lập tự động stream khi Ubuntu khởi động lại:

Bước 1: Cài đặt OBS

Đầu tiên, cài đặt OBS trên Ubuntu bằng cách sử dụng apt:

sudo apt update
sudo apt install obs-studio

Sau khi cài đặt xong, bạn cần tạo một tập lệnh hoặc script để OBS tự động bắt đầu stream khi hệ thống khởi động lại.

Bước 2: Tạo tập lệnh cho việc khởi động OBS tự động

1. Tạo một script (ví dụ: start_obs.sh) để bắt đầu OBS bằng trình soạn thảo như nano hoặc vim:

nano start_obs.sh

2. Thêm lệnh khởi động OBS với các cài đặt mong muốn vào trong script:

#!/bin/bash
obs --startstreaming

3. Lưu file (Ctrl + O, sau đó Enter) và thoát trình soạn thảo (Ctrl + X).

4. Đặt quyền thực thi cho script:

chmod +x start_obs.sh

Bước 3: Tạo dịch vụ systemd để OBS tự động khởi động

1. Tạo một file systemd service unit cho OBS:

sudo nano /etc/systemd/system/obs-autostart.service

2. Thêm nội dung sau vào file obs-autostart.service:

[Unit]
Description=OBS Autostart
After=network.target

[Service]
ExecStart=/path/to/start_obs.sh  # Thay đổi đường dẫn thực tế tới start_obs.sh
User=tên_người_dùng  # Thay đổi bằng tên người dùng của bạn

[Install]
WantedBy=multi-user.target

3. Lưu file (Ctrl + O, sau đó Enter) và thoát trình soạn thảo (Ctrl + X).

Bước 4: Kích hoạt và khởi động dịch vụ

1. Tải lại systemd để nhận diện dịch vụ mới:

sudo systemctl daemon-reload

2. Kích hoạt dịch vụ để khởi động cùng hệ thống:

sudo systemctl enable obs-autostart.service

3. Khởi động dịch vụ ngay lập tức:

sudo systemctl start obs-autostart.service

Như vậy, OBS sẽ tự động bắt đầu stream khi hệ thống Ubuntu khởi động lại, sử dụng các cài đặt được định nghĩa trong script của bạn. Hãy điều chỉnh script (start_obs.sh) để bao gồm các cấu hình hoặc thiết lập cụ thể bạn cần cho stream của mình.

Leave a Comment