Lưu trữ state và truy cập ở tất cả màn hình trong Flutter Bloc

Bài viết này là 1 ví dụ cụ thể về việc tính toán count số ở 1 màn hình và hiển thị nó ở 1 màn hình khác.

Đầu tiên cần khởi tạo Bloc gồm state và event:

enum CounterEvent { increment, decrement }

class CounterBloc extends Bloc<CounterEvent, int> {
 CounterBloc() : super(0); //init state = 0

 @override
 Stream<int> mapEventToState(CounterEvent event) async* {
  switch (event) {
   case CounterEvent.increment:
    yield state + 1;
    break;
   case CounterEvent.decrement:
    yield state - 1;
    break;
  }
 }
}

Màn hình 1 hiển thị số count:

class FirstScreen extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final CounterBloc counterBloc = BlocProvider.of<CounterBloc>(context);
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(title: Text('First Screen')),
   body: BlocBuilder<CounterBloc, int>(
    builder: (context, count) {
     return Center(
      child: Text(
       '$count',
       style: TextStyle(fontSize: 24.0),
      ),
     );
    },
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    child: Icon(Icons.navigate_next),
    onPressed: () {
     Navigator.of(context).push(
      MaterialPageRoute(
       builder: (_) => SecondScreen(),
      ),
     );
    },
   ),
  );
 }
}

Màn hình 2 cộng số:

class SecondScreen extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final CounterBloc counterBloc = BlocProvider.of<CounterBloc>(context);
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(title: Text('Second Screen')),
   body: BlocBuilder<CounterBloc, int>(
    builder: (context, count) {
     return Center(
      child: Text(
       '$count',
       style: TextStyle(fontSize: 24.0),
      ),
     );
    },
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    child: Icon(Icons.add),
    onPressed: () {
     counterBloc.add(CounterEvent.increment);
    },
   ),
  );
 }
}

Để sử dụng bạn cần wrap lại trong 1 BlocProvider

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return BlocProvider(
   create: (context) => CounterBloc(),
   child: MaterialApp(
    title: 'Flutter Demo',
    home: FirstScreen(),
   ),
  );
 }
}

void main() => runApp(MyApp());
Leave a Comment