Thẻ: mysql

Partitioned Table trong MySQL

Bảng phụ (partitioned table) là một cách để tách một bảng lớn thành nhiều bảng nhỏ hơn, mỗi bảng chứa một phần dữ liệu...