Gửi thông báo đến topic trên ứng dụng đi động thông qua Firebase Cloud Messaging(FCM)

Firebase Cloud Messaging cung cấp nhiều cách thức gửi thông báo cho người dùng trong các bài viết trước mình đã giới thiệu đến các bạn gửi thông báo đến từng device, gửi đến nhóm device. Để tiếp tục series gửi thông báo trên FCM bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn gửi thông báo thông qua Topic.

Điều kiện để gửi thông báo đến Topic:

– Trên app của bạn cần setup nhận thông báo tham khảo vài biết tại Link.

– Trên app cần subscribe Topic

– Access Token để gửi thông báo

Subscribe Topic trên mobile app:

FirebaseMessaging firebaseMessaging = new FirebaseMessaging();
//đăng ký topic
 void fcmSubscribe() {
  firebaseMessaging.subscribeToTopic('TopicToListen');
 }
//huỷ đăng ký topic
 void fcmUnSubscribe() {
  firebaseMessaging.unsubscribeFromTopic('TopicToListen');
 }

Gửi thông báo từ payload:

https://fcm.googleapis.com//v1/projects/<YOUR-PROJECT-ID>/messages:send
Content-Type: application/json
Authorization: bearer <YOUR-ACCESS-TOKEN>

{
 "message": {
  "topic": "TopicToListen",
  "notification": {
   "title": "Background Message Title",
   "body": "Background message body"
  },
  "webpush": {
   "fcm_options": {
    "link": "https://dummypage.com"
   }
  }
 }
}

Trong đó:

<YOUR-PROJECT-ID>: là ID project trên firebase của bạn

– TopicToListen: là tên topic bạn đã đăng ký trên mobile app

– <YOUR-ACCESS-TOKEN>: Truy cập Firebase Console -> Project Settings -> Service Account -> Firebase Admin SDK -> Generate new private key. Khi đã có private key bạn có thể sử dụng code mẫu của firebase để thực hiện generate token.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment